maandag, mei 22, 2006

ORDE OF MACHT door Erik van GOOR op Open Orthodoxie, 22 mei 2006.

Onder dreiging van terreur en globalisme staan de burgerlijke vrijheden en rechten steeds meer onder druk. Belanden we door de ontmanteling van het burgerschap niet in een seculiere islamitische staat ?

De ooit zo geprezen liberale democratische rechtsstaat mag dan wel steeds harder bejubeld worden; schijn bedriegt. Steeds meer Europeanen hebben een onbestemd gevoel dat onze verworvenheden wel eens kwetsbaarder kunnen zijn dan we de laatste decennia dachten. De onzekerheid omtrent de kracht van de liberale democratische rechtsstaat uit zich in de achteloosheid waarmee de maatschappij in het algemeen en de politiek in het bijzonder omgaan met de pijlers van deze rechtsstaat: de grondrechten en de basisvrijheden. Wat is dat voor een model dat alleen kan doorleven zolang het zichzelf aantast en de poten onder de eigen stoel wegzaagt?

Zo er sprake is van dreiging en bedreiging dan is deze dreiging meerledig. Ze is zowel politiek als cultureel van aard. En het zijn zowel de persoonlijke krachten zoals terreurgroeperingen en overheden die haar ondermijnen, als onpersoonlijke krachten als globalisering en massificatie die deze rechtsstaat uithollen. Deze complexiteit van factoren en processen die onontwarbaar ineen zijn gestrengeld lokt twee reacties uit.

Twee reacties op de bedreiging van de rechtsstaat
Ten eerste is er de reactie van de liberaal die zich neerlegt bij onontkoombare ontwikkelingen (die dan gemakshalve positief geduid worden in termen als "ontwikkeling", "vooruitgang" en "tijdgeest"). De tweede reactie - een minderheidsreactie - is die van de paleoconservatief; deze weet dat fundamentele zaken altijd en overal aangevochten worden, zowel van binnenuit als van buitenaf en zowel door persoonlijke als door onpersoonlijke krachten en factoren, maar hij weet: de fundamenten zijn onverwoestbaar en de bedreiging is èn altijd serieus te nemen, maar ook èn altijd secundair.

Het verschil tussen een liberaal en een paleoconservatief is dat de eerste meent dat ieder mens rechten heeft, en dat een overheid deze moet waarborgen en er inhoud en invulling aan moet geven. De tweede - de paleoconservatief - spreekt niet van rechten die men heeft, maar van "rechten" die er zijn en die als afgeleide referentiepunten fungeren ten dienste van het dieper gelegen fundament van het Recht c.q. Orde van ons bestaan.

In het eerste - liberale - geval is het de macht die de rechten bepaalt, in het tweede - paleoconservatieve - geval is het de orde die deze rechten bepaalt. Dit onderscheid is fundamenteel en onoverbrugbaar. In het eerste geval is er een "blinde" macht (de Staat) die instrumenten genereert om datgene waarmee deze macht zich identificeert: de maatschappij te sturen en vorm te geven. In het tweede geval is er altijd een zichtbare, herkenbare, kenbare en voor iedereen toegankelijke en opeisbare basis die niet zozeer de vorm van de maatschappij bepaalt, maar die zelf voortkomt uit deze maatschappij als vastlegging van het beproefde leven in deze maatschappij.

Meer lezen »

DE KNIEVAL VAN DE MONDRIAAN STICHTING door Marcel BAS op OpenOrthodoxie.nl, 22 mei 2006.

In het kader van de "week tegen het liberalisme" zijn er op Open Orthodoxie verscheidene bijzonder interessante artikelen geplaatst. Hierbij volgt de bijdrage van Marcel Bas.


Zal het neoliberalisme de musea omvormen? De neoliberale honger naar mensenaantallen zorgt voor een hoogst curieuze benadering van het probleem der multicultuur. De neoliberale blindheid voor de aard van de mens gaat veel te veel uit van de maakbaarheid van deze mens.

Stelt u zich eens voor: u krijgt voor lange tijd een gastgezin uit het Midden-Oosten te logeren. Het gezin heeft een andere achtergrond dan u en begrijpt nog niet wat uw achtergrond is. Aangezien het zich in Nederland zal moeten redden; wat doet u dan met uw huis? Gaat u de inrichting van uw huis aanpassen met behulp van waterpijpen, kromzwaarden en Perzische tapijten? Of, sterker nog, zult u een hoop boeken, zoals Het Verdriet van België, Eline Vere, De Gebroeders Karamazov en het Etymologisch Woordenboek van Jan de Vries plus de Bijbel, van uw boekenkast verwijderen en die vervangen door Oosterse boeken als de Koran, de Rubajjat van Omar Chajjam en de Kitab fasl al-maqal van Averroës?

Het lijkt me niet. U laat met alle gepaste trots zien wat schrijvers en wetenschappers als als Hugo Claus, Louis Couperus, Fjodor Dostoyevskij, Jan de Vries, en ook A. den Doolaart, Jan van Aken en Dostoyevskij betekenen voor ons, Nederlandse Europeanen. Ik hoop dat u niet uw Huizer buffet en tafeltje met Staphorster stippeltechniek van uw overloop zult verwijderen; uw Marker borduursel van uw salontafel zult trekken en uw pasgekochte Zwitserse hypermoderne pendule van de schouw zult lichten omdat zij wellicht ‘te blank’ en ‘te Europees’ overkomen. Waarom zou u. Waarom zou u überhaupt zo stigmatiserend ten opzichte van uw cultureel erfgoed gedragen? Bovendien, als het gastgezin niet in deze spullen en n deze achtergrond geïnteresseerd is, dan kan het zich toch altijd weer thuisvoelen in eigen land.

"Europa gedraagt zich te Europees"
Op grotere schaal denken veel Nederlandse kopstukken binnen het culturele leven hier echter heel anders over. Zij vinden de grote Westerse cultuur te blank en ze zijn geneigd zekere elementen van die cultuur in te ruilen om het de nieuwkomers meer naar de zin te maken. In hun ogen is de Nederlandse cultuur een wat lastig obstakel voor de talrijke nieuwkomers. De Mondriaan Stichting, en in haar kielzog een toenemend aantal Nederlandse musea zijn mooie voorbeelden van een dergelijke ‘weg-met-ons-mentaliteit’. Daar hoor je letterlijk de verzuchting opklinken dat de “musea zich moeten aanpassen” aan het feit dat “de Westerse wereld niet meer blank is”, zoals Gitta Luiten op woensdag 17 mei 2006 letterlijk zei (NOS-Journaal 17 mei 2006). Luiten is de voorzitter van de Mondriaan Stichting. Die dag reikte de stichting de eerste Stimuleringsprijs voor Culturele Diversiteit uit.

De stichting stelt zich tot doel Nederlandse musea ertoe aan te moedigen dat zij een cultureel diverse collectie aanschaffen om de allochtoonse bezoeker aan te trekken. Museumbezoek is vooral een autochtoons genot, zo wijzen onderzoeken uit; een miezerige 1% der bezoekers is allochtoon. Er is wel een lichte stijging waar te nemen, maar dat ligt aan een toename van door scholen georganiseerde bezoeken, aldus de Volkskrant. Zestien jaar overheidsbeleid om meer allochtonen te betrekken bij Nederlandse musea heeft nauwelijks iets opgeleverd. Nou en?

De taak van een museum
Als je jezelf dan toch de taak zou opleggen allochtonen cultureel besef bij te brengen en op te voeden, dan zou je hun uiteraard de mooiste kanten van de Nederlandse en Westerse kunst tonen. Een museum kan een cultuur op didactische wijze aan de man brengen. Zo kun je laten zien hoe wij dingen doen, wat onze gebruiken en zeden zijn, welke ontwikkelingen wij hebben doorgemaakt en hoe wij denken. In de musea staan onze stok- en paradepaardjes: dat is waar we voor staan en wat we willen laten zien. Musea zijn de etalages van onze cultuurerfenis. Wie daarin oprecht geïnteresseerd is, bekijke en bewondere deze etalages, en wie hier wil inburgeren dompele zich onder in Nederlands cultuurgoed.

De Mondriaan Stichting redeneert echter anders. Zij gooit meteen de handdoek in de ring en wil de musea “minder blank” maken omdat de samenleving nu eenmaal “minder blank” is en omdat men de allochtonen erbij wil betrekken. Het lijkt erop dat het liberalisme – het dogma van het geleijkheidsdenken en van het gelijk van elk individu – ook hier sterk heeft postgevat. De taak van een museum is niet meer het informeren en verheffen van de nieuwe Nederlanders, of het assimileren van hen in de heersende cultuur. Nee, het gaat erom hun te geven wat ze willen. Dus als men de Nederlandse cultuur niet ziet zitten, dan dienen de musea zich daarnaar te voegen, in plaats van te eisen dat de eventuele alloculturele onwilligen zich naar de heersende cultuur en orde voegen. ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ is het vrijblijvende liberaal-culturele adagium van oudsher. Maar ik vraag me ernstig af of het ‘kleuriger’ maken van de museumcollecties ook de bezoekers kleuriger zal maken…

Globalisme in de kunst
De Mondriaan Stichting is het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed. Haar doel is de belangstelling voor en vraag naar hedendaagse beeldende kunst en vormgeving en cultureel erfgoed te vergroten. Nu was de Nederlandse cultuur tot voor kort erg divers. Je had diverse lokale cultuuruitingen die van regio tot regio verschilden. Denk maar aan klederdracht, dialecten, de regionale keuken en decoratiekunst zoals de hierboven genoemde Staphorster stippeltechniek. Tegenwoordig moeten we het meer van originele en nooit eerder vertoonde kunstuitingen hebben die een andere diversiteit weergeven, omdat – helaas – de collectieve, historisch gegroeide authenticiteit van kunst- en gebruiksvoorwerpen door het liberalisme en het daaruit voortgesproten individualisme, marktdenken en minachting voor het oude is vernietigd. Gevolg: de ene kunstenaar tracht zich nog eigenzinniger en persoonlijker te uiten dan de ander.

Onder culturele diversiteit verstaat de Mondriaan Stichting een museumaanbod van zaken die bewust niet alleen Westers (dus van Europa en de Verenigde Staten) zijn, maar ook Aziatisch, Afrikaans en Midden-Oosters. Globalistisch, dus (nog een neoliberalistisch speerpunt). Zoals Gitta Luiten verklaarde: we moeten af van het idee dat Europese musea laten zien wat er aan Westerse kunst in traditionele culturele steden als Parijs, Brussel, Madrid en New York wordt voortgebracht, en we moeten laten zien wat er zoal voortgebracht wordt in Istanboel, Shanghai en Marrakech. Een Museum voor Volkenkunde zou daarin kunnen voorzien, lijkt me. Maar dat is natuurlijk niet wat de Mondriaan Stichting bedoelt.

Zwaar gesubsidieerd en cultureel onthecht
De eerste Stimuleringsprijs van de Mondriaan Stichting werd op 17 mei 2006 uitgereikt aan het Van Abbemuseum in Eindhoven. De uitreikingsavond vond plaats in De Rode Hoed in Amsterdam, en de voordrachten werden er in het Engels gehouden (sic). De jury blonk ook uit in een niet bepaald Volendamse samenstelling: ze bestond uit Salah Hassan (directeur Africana Studies and Research Center, Cornell University, New York), Rose Issa (onafhankelijk curator, gespecialiseerd in hedendaagse beeldende kunst en films uit Iran, Midden-Oosten en Noord-Afrika), Abdelkader Benali (schrijver) en Kitty Zijlmans (hoogleraar Geschiedenis en Theorie van de beeldende kunst van de nieuwste tijd, Universiteit Leiden). Het Van Abbemuseum ontving de prijs van 500.000 Euro (inderdaad, een half miljoen!) omdat, aldus de persverklaring van de Stichting/Foundation, het museum met het project Be(com)ing Dutch een divers publiek actief bij het museum betrekt. Centraal staan daarbij thema’s rondom identiteit en culturele diversiteit en de betekenis van kunst en ‘global visual culture’ (wat dat ook moge betekenen). Ook de rol van het museum in de huidige samenleving komt aan de orde. Het museum presenteert zich expliciet als plek voor kritisch onderzoek.

Ah, daar heb je ze weer: de woordjes ‘kritisch’ en ‘culturele diversiteit’. Hoe kan het ook anders, als je in een links-intellectueel gezelschap enkele zinnen eerder het woordje ‘identiteit’ in de mond durfde te nemen. Over het sterk aan inburgering herinnerende project Be(com)ing Dutch zegt de Jury van de Stichting/Foundation:

"The concept of the winning plan is highly adaptable, and can be stretched beyond an elite audience. The project has the potential to become exemplary on an international level."

"The plan is stimulating in its flexibility, adaptability and universal scope. It will profit from the involvement of international intellectuals, which will then provide a starting point for the debate about cultural diversity in the Netherlands. At the same time the jury encourages the collaboration with partners in the Netherlands. This will help disseminate knowledge and thinking about cultural diversity."

"This plan has high aspirations. It is very ambitious, and therefore risky. This is a risk we gladly take. Because the plan offers an inspiring opportunity for the development of the subject of diversity in museums."

Monocultuur is vies, multicultuur is fris
Anti-elitair, multiculturalistisch, universalistisch… Maar het gezelschap zelf is weldegelijk elitair. De jaren zeventig lijken te herleven. Ik betwijfel het of de niet-blanke doelgroep uit de voormalige volkswijken een boodschap had aan deze Engelse avond, met een hoog high-brow-gehalte ("It will profit from the involvement of international intellectuals, which will then provide a starting point for the debate about cultural diversity in the Netherlands"). Als dit, zoals de aanmoedigende woorden zeggen, een opmaat moet zijn voor een intellectueel debat over culturele diversiteit, dan is de actie van de Stichting/Foundation geslaagd. Want in ieder geval heb ik nu in alle bescheidenheid een duit in het zakje gedaan. Maar moest zulk een debat dan aangezwengeld worden met een joekel (een half miljoen Euro’s) van een zwaar gesubsidieerde aanmoediging? Een aanmoediging die slechts tot doel had musea te porren tot culturele diversiteit?

Zouden we niet, eerlijkheidshalve, ook een half miljoen aan belastinggelden kunnen schenken aan het museum dat de minst multiculturele diversiteit heeft laten zien? Pas als je echte vergelijkingen kunt maken, krijg je pas echt een intellectueel debat over de wenselijkheid van een cultureel diverse toestand. Dan kunnen we het aan de bezoeker overlaten of culturele diversiteit in ’s lands musea wenselijk is of dat je er een zaak van zou moeten maken. Het wedstrijdje om de diversiteit doet het voorkomen dat de overige musea achter lopen en monocultureel zouden zijn. Genomineerden die zich ook erg hebben uitgesloofd om in de gunst te komen zijn het Museum de Paviljoens (Almere), Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Museum Het Domein (Sittard) en het Centraal Museum (Utrecht).

Culturele objecivitieit
Met haar opzienbarende actie lijkt de Mondriaan Stichting/Foundation ervan uit te gaan dat de huidige multicultuur in West-Europa een statisch of misschien zelfs groeiend gegeven is, dat niet bestreden of zelfs omgebogen mag worden door onderwijzende, constructieve of cultuuronderrichtende actie. Een actie, waarbij het uitgangspunt de Westerse cultuur van het gastland der nieuwkomers zou moeten zijn. Dit onvermogen een weerwoord op de multicultuur te bieden is nu typisch neoliberaal: men laat het gaan (laissez-faire, laissez-aller), men houdt de ethische wenselijkheid der ontwikkelingen in het midden, men probeert het om te zetten in marktwaarde, verkochte toegangskaartjes en omzet, en men bevraagtekent niet de wenselijkheid, het waarachtige, het heil of de terechtheid van een multicultuur. Nee, men constateer enkel dat er een hele massa ongeassimileerde, alloculturele individuen in Europa bestaat en men beantwoordt dit vervolgens slechts door die massa te geven wat ze wil, met de hoop dat de massa je huisje zal betreden.

Het lijkt wel democratie (nóg zo’n liberaal dogma): beleid wordt niet uit landsbelang uitgestippeld, maar uit de behoefte aan een groot electoraat. Geconfronteerd met de liberale geest merkte de grote Russische filosoof Nikolaj Berdyayev al in De Nieuwe Middeleeuwen (1934) op: “Rationalisme, humanisme, formalisme, liberalisme, democratie, dit alles zijn de vormen van het denken en van het leven, gegrondvest op de veronderstelling, dat de waarheid niet gekend is, dat er helemaal geen waarheid bestaat” (en dus, zo zegt Berdyayev, bepaalt de wil van de grote mensenaantallen wat wenselijk of wat het meest aannemelijk is – MB).

Maakbaarheid en kunstbeleving
Al eerder, op 19 april 2006, had het eveneens liberaal denkende VVD-Kamerlid Annette Nijs voorgesteld om musea uit te rusten met picknickruimten (Elsevier, 19 april 2006). Allochtonen picknicken namelijk graag en ook picknickmogelijkheden zouden de musea minder blank kunnen maken. Wat een lumineus idee. Misschien kunnen ze ook frikandellen en friet bij elk trappenhuis van de musea serveren. Binnen een jaar zullen de musea volgestroomd zijn met de zgn. laag opgeleide autochtonen in trainingspak en met coupe soleil. En waarom niet meteen meer psychedelische schilderijen in de museumrestauratie opgehangen om de vele apathisch voor zich uit kijkende honkbalpettendragende hangjongeren uit de grote steden aan te trekken? Succes gegarandeerd. Even meedoen met de massale achtergebleven groepen in de samenleving, en voilà, cultuur is begrijpelijk en toegankelijk gemaakt.

Dit brengt ons bij het laatste bezwaar dat ik tegen het beleid van de Mondriaan Stichting/Foundation heb: de klassieke neoliberale denkfout t.a.v. de honger naar mensenaantallen zorgt niet alleen voor een hoogst curieuze benadering van het probleem der multicultuur; ze leidt ook tot blindheid t.a.v. de aard van mensen en gaat veel te veel uit van de maakbaarheid van de mens. Ook op het gebied van cultuurbeleving. De directeur van het Groninger Museum, Kees van Twist, waagde het op 17 mei 2006 te zeggen dat een aanpassing van de museumcollectie niet de allochtonen naar de musea zal lokken, omdat het doorgaans om laag opgeleide mensen gaat. En of die nu blank of zwart zijn; cultuur vinden zij al generaties lang vrijwel oninteressant. Inderdaad, alloculturele groepen hebben meestal een vrij laag opleidingsniveau met elkaar gemeen. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat de gemiddelde in Eindhoven opgegroeide Marokkaan, die op straat is gevormd en die een buurtsupertje wil beginnen, naar het Van Abbemuseum zal gaan omdat er een vaag eendvormige sculptuur van een avantgardistische kunstenaar uit Rabat of uit Ankara te bewonderen is.

De kleine kans dat je laag opgeleide blanken uit achterstandwijken in musea zult aantreffen is evenredig met de kans dat je er laag opgeleide kleurlingen uit achterstandswijken zult aantreffen. Dat heeft niet slechts met blank of gekleurd te maken. Was een familie niet in kunst geïnteresseerd toen ze op de Anatolische hoogvlakte leefde; in de Nederlandse steden zal ze wat dat betreft geen transformatie hebben doorgemaakt. Niet alles is maakbaar.

Kunst en cultuur mogen geen spel van consumenten zijn
Volgens het liberalistisch-optimistische wereldbeeld van een organisatie als de Mondriaan Stichting/Foundation huist er in elk individu een zelfstandig denkend wezen met gevoel voor sublimiteit, cultuur, schoonheid en met honger naar esthetiek. Een ideale consument voor de musea, dus. Die consument moet je voorbereiden voor het afnemen van je product. En als dat individu dat product niet wil, dan kun je het individu bewerken. Dat is een moeilijke opgave. Maar het werkt beter als je het product aanpast of het zelfs inwisselt voor een ander. En je kunt zelfs je identiteit inleveren om de veranderende consument aan je te binden. Zo laat je in het midden tot welke cultuur je behoort, of welke identiteit je wil uitdragen. Je laat, als het ware, cultuur over aan de klant. Je durft geen richting te kiezen omdat je uitgaat van het gelijk van de klant. Zo werkt het in het marktdenken. Kennelijk gaat het ook zo werken in de zoektocht naar een manier om de nieuwkomer bij te brengen wat Westers en wat Nederlands is.

Laten we toch voorkomen dat deze denkrichting doorwerkt in onze Europese cultuurbeleving. Laat de musea wat ze zijn: de prachtige etalages van onze cultuur. Onvervangbare dragers van informatie en menselijk vernuft. Juist wanneer wij geconfronteerd worden met andere culturen binnen de grenzen is het van belang voor je eigen cultuur en identiteit te staan. Die zijn namelijk veel te belangrijk om aan de wetten van het getal over te leveren.

Marcel Bas

Bron: Open Orthodoxie

zondag, mei 07, 2006

The Joy of Conservatism: An Interview with Roger Scruton door Maxwell GOSS op The New Pantagruel 2006

by Maxwell Goss with Roger Scruton

Roger Scruton is a philosopher, essayist, foxhunter, farmer, publisher, composer, and man of letters, as well as a contributor to Right Reason, the weblog for philosophical conservativsm. He is also Britain’s leading conservative intellectual and The Meaning of Conservatism, which he wrote in 1980, is arguably the most important statement of the traditionalist conservative outlook since Russell Kirk’s The Conservative Mind (1953). One sign of the book’s success is the hostility it provoked on the left; the journal Radical Philosophy, for instance, described it as “clearly too ghastly to be taken seriously.” Roger’s recent books include, among many others, The West and the Rest: Globalization and the Terrorist Threat (2002), News from Somewhere: On Settling (2005), and the autobiographical Gentle Regrets: Thoughts from a Life (2005). Roger tells me he has “a strong attachment, recently acquired, to the Blue Ridge Mountains and the Hazel River.” He and his wife Sophie recently bought a house in Virginia, and divide their time between rural America and rural England.

Roger graciously agreed to an interview on the occasion of the 25th anniversary of the publication of The Meaning of Conservatism, now in its third edition. We discussed a range of subjects including the reaction to the book from left and right, the possibilities and limitations of free markets, the U.S. Constitution, the nature of philosophy, the social function of religion, the prospects for conservatism under Tony Blair and George W. Bush, and the joylessness of liberalism.MAX GOSS:
What prompted you to write The Meaning of Conservatism?

ROGER SCRUTON:
I wrote The Meaning of Conservatism in 1979, during the last year of a failing Labour Government, when the Conservatives were in the process of choosing a new leader (Margaret Thatcher), and also looking around for a new philosophy–or rather any philosophy, having subsisted to that point without one. I was teaching in the University of London, and had begun to take an interest in political thought. I was surprised to discover that the politics department of my college library contained largely Marxist or sub-Marxist books, that major conservative thinkers like Burke, de Maistre and Hayek were hardly to be found there, and that the journals were all uniformly leftist. Academic political science was in the style of the New Left Review, with a strong leaning towards the idiocies of 1968, a sneering contempt for England and its heritage, and a witch-hunting tone towards the opposition, which it dismissed as middle brow, middle class, and racist.

At the same time I was troubled to discover that the Conservative Party had no principle with which to oppose this kind of ‘resentment politics,’ other than the Free Market. I wanted to remind people that there really is a tradition of conservative thinking in politics, that it is wiser and deeper than the left-liberal orthodoxies of the day, and that it is not reducible to free market principles, even if it contains them.

It should be added that I would not have written the book, had I not been commissioned by Ted Honderich, then politics editor at Penguin and also a University colleague, who was desperate to find someone, somewhere, however feeble, to defend the conservative position. Meaning of Conservatism, the intellectual left–whose ideas, emotions and very existence depends upon a stance of opposition–would have had nothing to oppose. Hence the book’s appearance caused a huge sigh of relief among my colleagues, who were at last able to hate again.

MG:
What about the reaction among conservatives? I’m thinking in particular of your criticism of certain capitalist arguments. While noting the conservative affinity for private property, you say these arguments “present us with a vision of politics that is desultory indeed, as though the sole aim of social existence were the accumulation of wealth and the sole concern of politics the discovery of the most effective means to it.” Did your lack of enthusiasm for free markets win you a warm reception with members of the Conservative Party?

SCRUTON:
So far as I know The Meaning of Conservatism elicited no response whatsoever from the Conservative Party or those connected with it. There was, at the time, a small circle of intellectual conservatives at the London School of Economics–a legacy from the days when Oakeshott and Popper both taught there–and another at Cambridge. Neither of them seemed to notice the book. The Conservative Party was very much in the grip of the free market ideology relayed by the Institute for Economic Affairs. The view of the IEA at the time was that I, and the Salisbury Review which I founded, should be avoided, as exhibiting dangerous tendencies towards extremism, fascism etc., or alternatively as being part of a sophisticated KGB operation to split the Conservative Party. Later, however, the IEA’s Social Affairs Unit, under the leadership of Digby Anderson, developed in a direction that I felt closer to, and broke away from the IEA.

MG:
What deleterious consequences result from the “free market ideology” you mention? Are there particular economic arrangements that conservatives ought to prefer?

SCRUTON:
The free market is a necessary part of any stable community, and the arguments for maintaining it as the core of economic life were unanswerably set out by Ludwig von Mises. [Friedrich] Hayek developed the arguments further, in order to offer a general defence of ‘spontaneous order’, as the means to produce and maintain socially necessary knowledge. As Hayek points out, there are many varieties of spontaneous order that exemplify the epistemic virtues that he values: the common law is one of them, so too is ordinary morality.

The problem for conservatism is to reconcile the many and often conflicting demands that these various forms of life impose on us. The free-market ideologues take one instance of spontaneous order, and erect it into a prescription for all the others. They ask us to believe that the free exchange of commodities is the model for all social interaction. But many of our most important forms of life involve withdrawing what we value from the market: sexual morality is an obvious instance, city planning another. (America has failed abysmally in both those respects, of course.)

Looked at from the anthropological point of view religion can be seen as an elaborate (and spontaneous) way in which communities remove what is most precious to them (i.e. all that concerns the creation and reproduction of community) from the erosion of the market. A cultural conservative, such as I am, supports that enterprise. I would put the point in terms that echo Burke and Chesterton: the free market provides the optimal solution to the competition among the living for scarce resources; but when applied to the goods in which the dead and the unborn have an interest (sex, for instance) it wastes what must be saved.

MG:
Shifting gears, an important theme in your book is that the notion of a social contract, “a recent and now seemingly irrepressible political idea,” cannot ground political life as we experience it. Can you say a little about the contrasting idea of the “transcendent bonds” that you say give rise to our social obligations?

SCRUTON:
My point was simply to emphasize that the most important obligations governing our lives as social and political beings–including those to family, country and state–are non-contractual and precede the capacity for rational choice. By referring to them as ‘transcendent’ I meant to emphasize that they transcend any capacity to rationalise them in contractual or negotiable terms. They have an absolute and immovable character that we must acknowledge if we are to understand our social and political condition. The refusal of people on the left to make this acknowledgement stems from their inability to accept external authority in any form, and from their deep down belief that all power is usurpation, unless wielded by themselves.

MG:
Does your emphasis on authority give any substance to the claim, so often found on the lips of liberals, that conservatism is repressive and dictatorial?

SCRUTON:
To describe an obligation as transcendent in my sense is not to endow it with some kind of oppressive force. On the contrary, it is to recognize the spontaneous disposition of people to acknowledge obligations that they never contracted. There are other words that might be used in this context: gratitude, piety, obedience–all of them virtues, and all of them naturally offered to the thing we love.

What I try to make clear in my writings is that, while the left-liberal view of politics is founded in antagonism towards existing things and resentment at power in the hands of others, conservatism is founded in the love of existing things, imperfections included, and a willing acceptance of authority, provided it is not blatantly illegitimate. Hence there is nothing oppressive in the conservative attitude to authority.

It is part of the blindness of the left-wing worldview that it cannot perceive authority but only power. People who think of conservatism as oppressive and dictatorial have some deviant example in mind, such as fascism, or Tsarist autocracy. I would offer in the place of such examples the ordinary life of European and American communities as described by 19th century novelists. In those communities all kinds of people had authority–teachers, pastors, judges, heads of local societies, and so on. But only some of them had power, and almost none of them were either able or willing to oppress their fellows.

MG:
The authority of the hunt master also comes to mind; an interesting study might be “the foxhunt as mediating institution.” Are there freedoms or other goods that could not exist without the benign forms of local authority you identify?

SCRUTON:
The example of the hunt master is a good one, since it shows both the spontaneity of authority and the willingness of people to accept it, when they see how intricately it is connected to their own well-being and to the well-being of their community. To put the point in the arid terms of game theory: authority is a spontaneous solution to problems of coordination, and may be the only solution available. In all matters when discussion, voting and bargaining would delay the decision beyond the point when it must be made, the artifact of authority is the rational solution to problems of collective choice. This is obviously so in the military, but the principle extends through all society.

And once authority is in place it becomes part of the culture: there grows around it that sense of security and of being at home in the world that we knew in childhood, and which now radiates from the people, offices and institutions to which we turn for answers. Without authority the mass of people have only questions, and it is not possible to live with a diet of unanswered questions.

MG:
Is this why religion is important? Is a shared religion required for the forms of spontaneous authority you mention?

SCRUTON:
Of course religion offers the certainties that people need–if it didn’t do that at least, it would have no congregation. But the social function of religion can be fulfilled whether its content is true or false, and whether it is compatible or not with modernity. Not every religion is tolerant of the unbeliever, and it is a remarkable fact about our own religious tradition that it allows not only apostasy but overt atheism–emphasizing that we bear witness through forgiveness and not through usurping a right of punishment that belongs only to God. In short it is a religious tradition that presents certainty in the midst of doubt, and allows the two to compete freely for our affections.

MG:
In your book you criticize “the attempt to remake the nation through statute, and to substitute statute wherever possible for common law.” In the U.S., however, conservatives tend to be suspicious of what they term “the rule of judges,” and pin their hopes largely on a judiciary that hews as closely as possible to the letter of the law. Is there a tension here?

SCRUTON:
American conservatives have rightly complained against the power of judges under the American constitution. For the Supreme Court has been able to use its authority as constitutional arbiter to expropriate the law-making powers of the Legislature. The doctrine of the division of powers is like the doctrine of the Trinity: it enshrines a mystery, and nobody really knows how to keep the three powers separate but united. There is a constant danger that they will collapse into one, as they have done under the rule of liberal judges in the Supreme Court.

The British experience is related but different. In our case the collapse has gone the other way, with the legislature displacing and canceling the work of the courts. This is because we have a single chamber Parliament (the House of Lords now counting for nothing) and an unwritten constitution that places no real brakes on the abuse of legislative power (witness the recent Hunting Act). The conservative view, as I see it, is to advocate balance, which means respect offered by each organ of government to the others, and a refusal to arrogate powers when there is any doubt concerning the right to do so.

I would also point out that the common law–a great gift of history that both our countries still possess–is both intrinsically conservative, and better able to resolve social conflicts than the schemes of politicians.

MG:
You are often described as a “paleoconservative,” a term that Russell Kirk, who was described the same way, eschewed. Do you accept this designation?

SCRUTON:
I am not hostile to American neo-conservatism, which seems to me to show a commendable desire to think things through and to develop an active alternative to liberalism in both national and international politics. But I suppose I am more of a paleo than a neo-conservative, since I believe that the conservative position is rooted in cultural rather than economic factors, and that the single-minded pursuit of competitive markets is just as much a threat to social order as the single-minded pursuit of equality.

MG:
What do you make of the critique of industrial society presented by the Southern Agrarians, or by contemporary agrarians such as Wendell Berry?

SCRUTON:
Things have moved on since the Southern Agrarians, who were able to enjoy the last twilight glow from a way of life which now barely glimmers in the ashes. Of course people like Wendelll Berry will awaken a strong feeling of loss, and a longing for homecoming, in many Americans. But the real conservative is the one who wishes to recuperate the lasting sense of life and its value, even in circumstances that seem unpropitious–such as those that prevail in a modern city. Industrial society was rightly criticised from both the right and the left; but industrial society has all but disappeared. The future lies with the self-employed, and it is for them to form the new communities, on the model of the old.

MG:
The sort of conservatism you espouse is not easily expressed in slogans, nor do the arguments for it seem as easily mastered as those advanced in behalf of more populist varieties. What hope, if any, does your vision of conservatism have for gaining ascendancy?

SCRUTON:
Of course it is not easy to put my kind of conservatism into slogans. That is a defect in slogans, and not in my conservatism. You cannot put Hayek’s theory of the common law, Kant’s theory of republican government, or Hegel’s theory of civil society into slogans. But they are true, for all that. A philosophy is nothing if it does not aim at truth. (That is why Jacques Derrida and Giles Deleuze are not philosophers.)

To aim also to persuade is commendable, and for this reason it is necessary for a political thinker to learn how to write. Marx solved this problem, unfortunately, but then so did Burke. Good writing affects the minds of the literary elite, and ideas in the minds of that elite will eventually filter down, to the point where some slick but ignorant journalist will find the slogans that correspond, at his level of mental life, to those distantly and vaguely perceivable notions. This is in part what Plato had in mind, when he advocated the noble lie. Not “noble” but elegant; not a “lie” but journalism.

MG:
If you could persuade the governments of Prime Minister Blair or President Bush to take onboard one of the lessons of your book, what would it be?

SCRUTON:
My advice to Mr. Blair would be to stop pretending to be President and recognize instead that he is just a minister of the Crown. The burden of my argument in The Meaning of Conservatism is that proven institutions are more precious than the people who occupy them, and that those who exercise authority ought also to obey it. Mr. Blair has shown no disposition to recognize that his authority has been conferred on him by institutions that he is duty-bound to respect. His frivolous attitude to constitution, procedure and the dignities of office has done something to undermine not just his own authority, but the authority of government as such.

My advice to President Bush would be to look at the ways in which the power of the state might be needed in order to support the autonomous associations and ‘little platoons of American civil society. There are two evils in particular which need to be addressed: the litigation explosion, which has vastly increased the risk of small businesses, and also sown discord among neighbours; and the disaster of the inner cities, which have suffered from the worst effects of American zoning laws and laissez-faire aesthetics, with the result that the middle class has fled from the city centres, causing social decay at the heart, and an unsustainable growth in transportation and suburban infrastructure all around. I believe that federal policies could be initiated that would address both these evils, without increasing the role of the state in the conduct of litigation or in the planning of city streets.

MG:
Thanks very much for making time for this interview, Dr. Scruton. Any parting thoughts for our readers?

SCRUTON:
I think conservatives should study the ideas and arguments that prevail on the left. There is always something to learn from these arguments, if only which way the wind of resentment is now blowing. And lifting your eyes from this joyless stuff, you will thank God that you are a conservative.

Beyond left-right: Nader coalition's possible appeal to traditionalist conservatives door Mark WEGIERSKI op Paleocon

It's important to note that this article seems to have been written in the context of the 2004 U.S. election campaign. The point the author makes is that Naderites and what he terms "traditionalist" conservatives have the potential to form an alliance.

Although independent presidential candidate Ralph Nader is conventionally said to attract left-wing Democrats, he may also appeal to some traditionalist conservatives, and thus weaken Bush's support in the "Red" heartland and among some eclectic urban subsectors.


Indeed, the Nader presidential campaign may attract some support from traditionalist conservatives inclined toward conservation and protectionism, as well those opposed to the war in Iraq. The anti-consumerist/anti-consumptionist stances of Nader can be given a "social conservative" cast. Probably the most prominently known figure who has combined ecology and traditionalism was J.R.R. Tolkien, who expressed the hope for a world of "less noise and more green."

Many persons today do not realize the simultaneously ultra-traditional and radical implications of a consistently ecological stance.

Ecology, for example, recognizes the finitude of resources and encourages various forms of rationing -- which traditionalists politely term "thrift." The systematic rationing of, for example, water-consumption; of "petrochem" consumption (resulting in the curtailment of 'car-culture'); of luxury (exotic) food consumption, and so forth -- is a desire of both the ecological fringe and ultra-conservative critics of the consumer society.

Secondly, those traditionalist conservatives concerned about global overpopulation are willing to support a campaign of fairly drastic population-planning measures such as those seen in China -- which are largely supported by the ecological Left (and opposed by the Bush administration). At the same time, many traditionalist conservatives are hoping for a possible corollary of global population control, that is virtually zero-immigration policies across the entire planet. Policies of near-zero immigration would perhaps become more acceptable if they would entail an imperative to give truly massive aid to the planet's "south."

Thirdly, both traditionalist conservatives and the ecological Left would welcome a drastic reduction of what they see as America's vastly overblown, current-day commodity-culture and consumer fetishism. Both "social conservative" and "radical" strands are possible in the attack on the consumption society. The increasing saliency of these critiques would mean the curtailment of Hollywood lifestyle and fashion-industry excesses, of expensive advertising, of massive sports industries (where athletic stars are paid tens of millions of dollars a year), and of what critics characterize as $500 running shoes manufactured in Third World sweatshops for a cost of $5, and so forth.

Fourthly, in a situation where an ecological attitude to the economy became more prominent, there would have to be the establishment of belief-systems which would ensure the continuation of a virtually zero-growth, stationary-state economy without massive social chaos resulting. These belief systems would probably have to involve some forms of neo-traditionalism and neo-authoritarianism, which could be summed up essentially by the phrase, "persuading people to accept some kind of limits to growth and to live within their means." To make life in such a society more tolerable, great concetrations of wealth would probably be heavily taxed, while the provision of welfare would be streamlined along the lines of a guaranteed annual income. Traditionalist conservatives would be likely to welcome the grinding down of what they often see as mostly oligarchic, "ill-gotten" wealth.

Today, traditionalist conservatism could indeed be seen as a possible ally of the ecological Left. Some ecologists practice a gentle activism, eating natural foods, promoting recycling, and so forth, but these individual efforts are seen by some ecological radicals as too slow to lead to a massive, planet-wide paradigm-shift on behalf of ecological understanding. Indeed, some individuals choose a consciously radical path of "direct action" -- which tends to alienate the vast majority of the population. What the environmental movement manifestly seems to be missing is a "middle ground" of major impact on the social and political arena.

Some traditionalist conservatives may indeed be hoping to add "muscle" to the ecological outlook. Given its philosophy of inherent limits on human behavior and recognition of human and physical nature, some forms of neo-traditionalism (such as those represented in the thought of figures like John Ruskin, William Morris, G.K. Chesterton, J.R.R. Tolkien, Christopher Lasch, and Wendell Berry) see themselves as "brothers-in-arms" with ecology. The neo-mysticism represented by such figures as C.G. Jung, Joseph Campbell, and Ken Wilber is also attractive-seeming for such "bridge-building" efforts.

Certain segments of the Left have gotten entangled in projects of utopian reconstruction that have led to massive social dislocation, and, in the extreme, to mass slaughter. In the United States, traditionalists argue that the advance of the "counter-cultural" lifestyle agenda and the massive extension of administrative and educational bureaucracies, in the wake of the Sixties, has contributed to increasing social disorder and the valorization of disruptive antinomian attitudes. At the same time, the ecological idealism which was possibly the best part of the Sixties, has failed to find much practical instantiation today -- America has become more commercialized and paved-over in the interval, and big corporations are more powerful than ever.

It also does not speak well for some parts of the Left that the death-toll associated with nominally Communist regimes (not to mention the surreal ecological blight in many parts of the former Eastern Bloc) has been estimated at over a hundred million persons. On the other hand, the extreme Right has also often been -- most notoriously in the case of Nazzi Germany -- openly murderous and genocidal. It could be argued that a professedly moderate neo-traditionalism probably sees itself as the most efficacious ally of the ecological Left.

Indeed, neo-traditionalism sees itself as an antidote to the quasi-totalitarian impulse of untrammelled utopianism which characterizes some ecological thinking, while offering a strong, concrete, practical, and "authoritative" substance to ecological endeavor. Neo-traditionalism sees itself as operating through such powerful bonding forces as nation, religion, family, and local community and offering a profoundly social context to ecological theory that will stabilize and ground it in "the real world," and will make it more possible to be practically effected in the future. Neo-traditionalism interprets ecological action at the global level as precisely "inter-national" (i.e., between nations), rather than trans-national (i.e., above nations).

In its self-understanding, traditionalist philosophy shares with ecology a profound disgust with the late modern world, a critique of current-day capitalism, and an embrace of healthy and thrifty living -- rejecting what it sees as the current-day, ad-driven, consumption culture of brand fetishism and profligate waste. The possible commonalities and convergences of traditionalism and ecology have been pointed out by, among others, British political theorist John Gray (formerly at Oxford, now at LSE) in his essay "An Agenda for Green Conservatism" (in Beyond the New Right: Markets, Government and the Common Environment (Routledge, 1993)). John Gray has also written, among other works: False Dawn: The Delusions of Global Capitalism (Granta, 1998), which has been described by conservative commentator John O'Sullivan as "...an attack on globalization written with the dash and recklessness of a Polish cavalryman" ("Gray Dawn: The new tack of an ur-conservative." National Review, March 5, 2001, pp. 39-41).

The broadly centrist criticisms of traditionalist conservatism and the ecological Left are manifest: regardless of the traditionalist conservative claim to social and political realism, and ecology's claim of scientific justification -- they are both today nothing more than wildly utopian ideologies, endeavoring to force people into an idealized straight-jacket of what amounts to virtually the same type of materially immiserated existence -- whether for "cultural-moral" or "ecological-conservationist" reasons. Neither traditionalist conservatism nor the ecological Left appear to understand the essence of the processes of wealth-creation in a free economy.

From the center perspective, the supporters of figures like Nader and Buchanan are indeed highly similar, and deservedly on the fringes of American politics.

The Bush campaign will, however, have to remain aware of the distinct possibility of Nader "poaching" ultra-traditionalist support away from them, especially in the "Red" heartland, and among various eclectic socio-demographic subsectors. Bush's stress on opposition to gay marriage is one obvious way he will endeavor to keep his razor-thin 2000 victory intact. Given another possibly very close presidential race, the "Nader factor" might in some contexts impinge on the Republican candidate's chances -- rather than necessarily only those of the Democratic contender.

Mark Wegierski is a Canadian writer and historical researcher..

donderdag, mei 04, 2006

Stille kreet om verbondenheid door Wouter BEKE op Tertio.be, 3 mei 2006.

Een samenleving is meer dan een aantal individuele burgers met een zo groot mogelijke vrijheid en een staat als centrale regulator. Dat is volgens senator en Algemeen Ondervoorzitter van CD&V WOUTER BEKE de onuitgesproken betekenis van de stille mars die op zondag 23 april in Brussel plaatsvond.


Meer Samenhang. Dat was volgens Louis Tobback de eenvoudige boodschap die 80.000 mensen afgelopen zondag in Brussel wilden meegeven. Tobback liet zich in de media de voorbije dagen positief uit over de boodschap van De Stille Mars van vorige zondag. “Bewust of onbewust, de stille mars was een roep om meer samenhang. … “Noem het waarden, noem het wat je wil, maar je kan er niet omheen dat er vandaag een groot gebrek aan samenhang heerst. De maatschappij wordt almaar individualistischer, er zijn almaar minder remmen. ‘Mijn vrijheid, ik doe wat ik wil' die mentaliteit.” Hij voegt er nog aan toe: “het sociaal weefsel herstellen, dat wordt de belangrijkste uitdaging voor de komende jaren. Niet alleen voor politici, maar ook voor het onderwijs en het verenigingsleven is een grote verantwoordelijkheid weggelegd”. Louis Tobback heeft 100 % gelijk, maar het komt wel vreemd over voor een socialist. De SPA heeft de voorbije jaren samen met de liberalen, of ten minste met een groot gedoogbeleid tegenover de liberalen, dit individualisme als bijna officiële regeringsdoctrine gehanteerd. De vergroting en verbreding van de individuele rechten op sociaal, economisch en ethisch vlak staat hoog boven op de politieke agenda van liberalen en socialisten. Daarom komt de uitspraak van Tobback over als een wel erg late mea culpa .

Het overheersende politieke discours de voorbije jaren was inderdaad dat de mens vrij moest zijn. De ketens moesten losgebroken worden. De mens moest losgeweekt worden uit zijn hiërarchische verbanden. Niet de persoonlijke karaktertrekken, talenten, gebreken, verdiensten of inzet speelt een rol maar de abstracte idee dat elke mens op een gelijke manier vrij moet zijn. Maar door een abstract mensbeeld erop na te houden wordt diezelfde mens vervreemd.

In een interessant boek ‘tijd van onbehagen' schrijft de Nederlandse filosoof Ad Verbrugge: “in deze tendens zien we een terugkeer naar een soort rousseauiaans idyllisch mensbeeld, waarbij men meent dat de corrigerende dwang van gezin en maatschappij tot een minimum moet worden ingeperkt en het echte geluk van de mens in de volle zelfontplooiing van zijn individuele, natuurlijke aanleg legt. Dit idyllische mensbeeld getuigt van een uiterst naïeve en daarmee gevaarlijke levensopvatting, waarin te weinig wordt onderkend dat ook het kwaad in deze aanleg besloten ligt”.

De ontzuiling heeft sociale afstanden willen doen verdwijnen en klassen laten versmelten en dat is goed zo. Maar het heeft ook mensen voor een stuk vreemden van elkaar gemaakt, de onverschilligheid tegenover elkaar vergroot en dat is toch wel te betreuren.

Er heerst inderdaad een zeker onverschilligheid in het heersende politieke denken vandaag. Elkeen mag zijn mening hebben, zijn ding doen …. Maar eigenlijk is het niet relevant. De meningen mogen niet meer gedeeld worden, maar ze worden geprivatiseerd. In de publieke ruimte moet het discours neutraal zijn. In het onderwijs moeten procedures worden voorzien die verhinderen dat identiteiten of culturen elkaar kunnen vernederen of domineren, maar culturen mogen zich niet meer publiek manifesteren. De scholen mogen geen pedagogisch project meer hebben. Neen, de kinderen bouwen een project. Eigenlijk zijn ze onzeker, verward, gedesoriënteerd, hangen ze tussen zelfoverschatting en minderwaardigheidsgevoelens en zijn ze op zoek naar regels, houvast, oriëntaties. Maar dat mag niet meer gesteld worden. Kinderen moeten vrij zijn en zelf keuzes kunnen maken. Ook de leraar mag geen gezag meer doen gelden.

Kerken mogen er zijn, ze mogen zelfs vol zitten, maar ze mogen geen mening vertolken want dat wordt gezien als een ontoelaatbare inmenging van de kerk in de staat. Te Deums moesten worden afgeschaft omdat dergelijke historische rituelen verwijzen naar een tijd waar een streep onder getrokken moest worden.

Paars staat voor een mensvisie waar de individuele burger en de staat centraal staat en tussenliggende gemeenschappen (of het nu vrijwilligersorganisaties zijn, verenigingen, kerken, scholen of gezinnen) moesten zoveel mogelijk uit de publieke ruimte weggebannen worden. Dat deze groepen en gemeenschappen zorgen voor samenhang was een idee die alleen nog uit de geesten van oubollige conservatieven kon komen. Dat een gemeenschap nood heeft aan symbolen en rituelen en dat dit ook mee voor samenhang zorgt, werd eveneens beschouwd als een ouderwetse reflex. Dat een samenleving nood heeft aan een kleurrijk pluralisme en niet aan kleurloos pluralisme waarbij pluralisme vervalt in onverschilligheid, werd beschouwd als een strategie om achterhaalde verzuilde structuren in een modern kleedje te gieten.

80.000 mensen die op een zondag door Brussel marcheren, protesteren natuurlijk niet expliciet tegen het overwegende politieke en maatschappelijke discours van de voorbije jaren. Maar impliciet maken deze mensen wel duidelijk dat een samenleving meer is dan een aantal individuele burgers met een zo groot mogelijke vrijheid enerzijds en een staat als centrale regulator anderzijds. Samenleven doe je niet alleen. Een dergelijke mars maakt duidelijk dat een samenleving nood heeft aan verbondenheid, aan samenhang, … om gebeurtenissen collectief te verwerken of om ambities samen te koesteren.

“Individualisme is een vorm van zelfgenoegzaamheid die onverschilligheid tegenover de mensen in de hand werkt. Het ik koestert geen ambitie om anderen te beïnvloeden maar dat anderen op hem invloed zouden willen krijgen pikt hij evenmin. Teruggetrokken in de eenzaamheid van het eigen hart voelt het zich vreemd aan de lotsbestemming van al die ‘derden'.” Schrijft Fernand Tanghe in Links is soms rechts. Over gelijkheid, democratie en multiculturalisme .

Dit onverschillig pluralisme zorgt er mee voor dat we meer dan eens met onszelf in de knoop komen te liggen. Neem nu het integratiedebat. Enerzijds wordt nu algemeen aanvaard dat integratie een zaak is van rechten en van verantwoordelijkheden. Bij die verantwoordelijkheden worden dan steevast de plicht om respect te betonen voor de waarden en normen van onze gemeenschap.

Maar wat die waarden en normen zijn, daarover mag men eigenlijk niet echt communiceren. De overheid durft nog amper uitkomen voor de collectieve waarden waarop de gemeenschap, waarvan zijn de geïnstitutionaliseerde uitdrukking is, steunt. En symbolen die een uitdrukking zijn van deze waarden worden vaak liever belachelijk gemaakt dan het nodige respect opgebracht. Onder het mom van “u kan best een eigen mening hebben” wordt een nihilistische neutraliteit naar voren geschoven die zeer gevaarlijk is. Als mensen nog enkel beschouwd worden als ‘gelijke individuen' , die in wezen allemaal gelijk zijn maar voor het overige om het even wat kunnen zijn, wat zijn ze dan uiteindelijk nog.

Het ‘drama van de multiculurele samenleving' is in eerste instantie een drama van ‘onze culturele samenleving'. Het individualisme zorgt voor een ontworteling, voor een verlies van binding met de eigen gemeenschap en traditie die het nochtans mee richting geeft. Vroeger ging men op café voor een lekkere koffie of een frisse pint. Vandaag kan men voor enkele euro's zijn eigen senseo-koffiemachine kopen of zijn eigen biertapinstallatie aanschaffen. Het cinemabezoek is achteruitgegaan omdat men liever voor zijn home cinema zit. Door het niet meer moeten durft men niet meer ont-moeten. Het ont-moeten krijgen we nu op een gefakte manier via onze home cinema in onze woonkamer: Fata Morgana geeft ons via de beeldbuis de illusie van een gezellige samenleving, van een gemeenschap die af en toe toch nog eens in vuur gezet kan worden. Het individualisme is voor velen uitgelopen op een levensgevoel waarbij men zich nergens meer gebonden voelt, maar dus ook nergens meer thuis voelt.

In een individualistische samenleving is geen echte vrijheid mogelijk.“Wanneer we eenmaal het recht van de vrije persoon absoluut stellen, dan mag deze persoon, mits hij de vrijheid van anderen respecteert, zijn behoeften bevredigen zoals hij dat wil. We stuiten hier op de ‘dunne moraal' van het leven en laten leven. De mens is hier naar de vorm van zijn wil, namelijk als persoon, vrij. De inhoud van zijn wil is echter onbepaald en wordt slechts negatief afgegrensd door de vrijheid van andere personen. Het lijkt dus ook niet zozeer rechtvaardigheid te zijn, als wel de vrijheid van de individuele persoon met zijn particuliere behoeften en verlangens, die wij dan als levensideaal propageren” zo stelt Ad Verbrugge scherp. “politieke vrijheid is een kunst die gelijken eraan moet herinneren dat ze van een samenleving deel uitmaken, eist dat ze afstand willen nemen van kortzichtig eigenbelang en hang naar materieel gewin, dat ze hun apathie voor de publieke zaak overwinnen en hun spontane eigengereidheid inruilen voor burgerzin.” Stelt Verbrugge nog zeer terecht.

Alexis de Tocqueville schreef in 1835 zijn bekende boek, De la démocratie en Amérique : “Het individualisme is een koele en weloverwogen ingesteldheid die maakt dat mensen zich samen met hun gezinsleven en enkele vrienden terugtrekken en de samenleving als het ware aan haar lot overlaten”.

Dit individualisme is een even grote bedreiging voor het samenleven in Vlaanderen als de mondialisering. Het personalisme leert ons dat de mens als innerlijk vrij en scheppend wezen zich maar kan ontplooien binnen een gemeenschap. Echte vrijheid is dan ook maar vrijheid in een juiste verhouding tot die gemeenschap. De mens heeft zijn wortels in de ander en ontvangt zijn vrijheid van de ander. Dit verplicht hem tot het nemen van verantwoordelijkheid, tot dienstbaarheid tot de ander en tot solidariteit met de ander. Het komen tot zelfverwezenlijking kan maar door en voor de gemeenschap. Deze gemeenschap moet een herkenbare entiteit zijn, moet een identiteit hebben want men moet er zich mee kunnen identificeren. Geen gemeenschap die zich concipieert in een natie-staat zoals men er tweehonderd jaar geleden over dacht. Wel een zelfbewuste gemeenschap die openstaat voor anderen. Een gemeenschap die zich koppelt in netwerken, die soepel weet in te spelen op de globaliserende en regionaliserende tendensen. Een gemeenschap die zich economisch profileert, maar ook sociaal. Een gemeenschap die solidariteit niet enkel als de geïnstitutionaliseerde sociale zekerheid ziet, maar waar de solidariteit terug verankerd ligt in de opvattingen over rechtvaardigheid en samenhorigheid.

dinsdag, mei 02, 2006

On Tradition door Ensio KATAJA (Finland) op PYHÄ, 2 mei 2006.

When I speak of tradition and traditionalism, someone might at first think that I refer to a kind of sterile conservatism that seeks to freeze eternal truths in lifeless forms that may have been useful at some time in history, but at present are becoming more and more obsolete. This is an erroneous assumption.

The French historian Dominique Venner wrote that "to live according to tradition is to conform to the ideal it incarnates, to cultivate excellence according to its standard, to rediscover its roots, to transmit its heritage, to be in solidarity with the people who uphold it". I think this is pretty close to what Dr. Stephen E. Flowers wrote about cultural action in his essay The Idea of Integral Culture (Tyr, Volume 1, 2002CE).

The authentic tradition creates continuity, not stasis. From this perspective, there are no separate incidents or fragementary events, but aspects of a coherent and meaningful living experience that interconnects people, their deeds and wyrd. It denotes not the "past" but that, which stands outside of and beyond time. I have given enough pointers to the works of Mircea Eliade before, so I don't go deeper into this now.

Tradition is, and should be, very intimately related to the concept of memory. When god Óðinn sends his ravens, Huginn and Muninn, mind and memory, to fly the world over and bring him knowledge, he said he fears most that Muninn doesn't come back. Gods always fall from heavens whenever their memories fail them. This means that they forget the primordial reality and their own origin. Those who do remember, are immutable. I find certain similarity between this and what my friend Tapio Kotkavuori has written and spoken about the concept of aletheia. In the present day, the whole Western world seems to be in a similar state of forgetfulness.

The authentic tradition is not against innovation, but there must be a healthy balance between the two. The occult subculture (and our present society in general) is riddled with subjectivity of a worst kind. This leads deeper into the morass of nihilism, that is the true enemy and opposite of tradition and genuine development.

According to Martin Heidegger, everything essential and everything great originates from the fact that man is rooted in a tradition. Tradition thus dicloses what is possible and what is innermost to man's being. It is quite short-sighted to think of tradition as something that belongs only to the past or is "behind us", when it is ever-present and even before us.

To bring all this closer to the initiatory questions of rune-work, I will conclude by saying that tradition must be the basis to all that we as individuals and as a collective whole can achieve in the present day. Even a tree thrives best when rooted in the soil. In the rune-work this perspective should become crystal clear to an initiate.

Ensio Kataja on PYHÄ