zondag, januari 21, 2007

Verlichting: redding of ondergang in Opinio, nr. 1, 20 januari 2007.

ANDREAS KINNEGING: De gedachte dat onze beschaving op de Verlichting is gebaseerd, is een gotspe. Met de Verlichting begint juist de óndergang van de westerse beschaving, een proces waar wij midden in staan. De Verlichting verwerpt namelijk de klassieke gedachte dat er universele en eeuwige maatstaven van goed en kwaad
bestaan en is daarmee het geboorteuur van het relativisme – de gedachte dat ‘goed’ niets anders betekent dan ’goed voor mij’ of ‘goed voor ons’. We kunnen met andere woorden het meest banale leven leiden, maar niemand kan ons voorhouden dat dit niet goed zou zijn. We kunnen de meest verschrikkelijke misdaden begaan, maar niemand kan zeggen dat datgene dat wij willen, slecht is. Met de verrotte erfenis van dit denken zitten we nog steeds.

PAUL CLITEUR: Maar van één notie van de Verlichting verwacht ik veel, zo niet alles, voor de toekomst: morele autonomie. Onze samenleving heeft dringend behoefte aan een universele morele taal. Universeel, dat wil zeggen: moraal losgekoppeld van de godsdiensten die het morele discours versplinteren. Alleen wanneer het ons in Europa gaat lukken moraal los te koppelen van godsdienst, zal de Europese cultuur kunnen overleven.

Morele autonomie betekent dat moraal niet gerechtvaardigd kan worden door te verwijzen naar een religieuze positie. In die zin begint met de Verlichting ook een regeneratie van de Europese cultuur.
Kinneging: De gedachte dat het goede niet afhankelijk is van Gods wil, stamt niet uit de Verlichting, maar uit de klassieke oudheid. Je kunt je dus beter op Plato beroepen dan op de Verlichting.

Cliteur: Zeker, de gedachte van morele autonomie is te vinden in Plato’s Euthy-phro, waarin Socrates de vraag stelt of iets goed is omdat de goden het willen, of dat de goden iets willen omdat het goed is. Volgens Socrates is het laatste het geval. Socrates koppelt de moraal zo los van de goddelijke wil. Daarom noemt de classicus J. V. Luce het Athene van de vijfde eeuw v. Chr. de periode van de ’Griekse Verlichting’. De verlichters van de zeventiende en achttiende eeuw hebben deze traditie hersteld en tegenover de godsdienstig gefundeerde moraal verdedigd.
Voor de toekomst van Europa is het van groot belang dat we die autonomie van de moraal kunnen revitaliseren, want Europa zal in de toekomst multicultureel en multireligieus zijn. Als religie dan nog steeds de basis van de moraal is, zullen we geen gedeelde moraal meer hebben. De autonomie van de moraal is ook de enige manier om het relativisme van de religieuze moralen te boven te komen. Een almachtige God schrijft ons via religiestichters en profeten de goddelijke wet voor. Wij mensen hebben slechts te gehoorzamen. Een autonome ethiek is uiteindelijk niet te verzoenen met een ethiek als deze, die het goede definieert als de wil van God. Daarom hebben grote denkers als Spinoza, Nicolai Hartmann en Sartre scherp aangegeven dat een (mono)theïstische ethiek onverenigbaar is met autonome moraal.

Kinneging: Volgens jou is de kloof tussen Athene en Jeruzalem, tussen rede en religie, onoverbrugbaar – waarbij je gemakshalve alle religies over één kam scheert. Volgens mij is dat niet juist. Augustinus en Thomas van Aquino wisten de christelijke godsdienst en de Griekse filosofie te combineren. Zij stelden dat het goede dat God wil, hetzelfde is als het universele en eeuwige goede waarover Plato en de andere Griekse filosofen het hadden. Maar hoe je hier ook over denkt, het verschil tussen de Grieks-Romeinse en de joods-christelijke traditie valt hoe dan ook in het niet bij het verschil tussen het denken vóór en het denken ná de Verlichting.
De Verlichting veroorzaakte een radicale breuk in ons denken over goed en kwaad. De Grieks-Romeinse filosofie en de joods-christelijke traditie hebben namelijk iets heel belangrijks gemeen: beide gaan er van uit dat er zoiets als objectieve maatstaven voor goed en kwaad bestaan. Maar volgens verlichtingsdenkers als Hobbes, Spinoza, Hume en Bentham bestaan deze maatstaven niet. De mens noemt volgens deze denkers simpelweg datgene ‘goed’ waarnaar zijn begeerte uitgaat. Datgene dat hij vreest, noemt de mens volgens de verlichtingsdenkers ‘slecht’. Dat is het begin van het relativisme waar we nu zo’n last van hebben.

Cliteur: Jodendom, christendom en islam hebben gemeen dat zij krachtens hun uitgangspunt moeilijk verenigbaar zijn met autonome moraal. Binnen een dergelijk denkkader heb je ook geen verweer tegen de religieuze terrorist die met een beroep op Gods wil geweld gaat plegen. Men ziet bijvoorbeeld het doden van ongelovigen (of andersgelovigen) als een religieuze plicht. Men doodt een abortusarts omdat men denkt dat de Bijbel dat voorschrijft. Men begint een oorlog omdat men op religieuze gronden een stuk land claimt.
Gelukkig heeft het overgrote deel van de gelovigen geen enkele affiniteit met religieus terrorisme. En gelukkig roepen heilige geschriften niet alleen op tot geweld, maar ook tot naastenliefde. Maar het probleem vormt die kleine minderheid van teksten die radicaal kan worden uitgelegd door een kleine minderheid van extremisten. ‘Terrorism requires only a few,’ zegt de arabist Bernard Lewis fijntjes. Het beste antwoord op dat probleem is naar mijn idee de erkenning dat moraal niet met een beroep op religie gerechtvaardigd kan worden.

Kinneging: Het opvallende is dat de afgelopen eeuw niet alleen de eeuw van het meeste ongeloof is geweest, maar ook van alle eeuwen de meest moorddadige. Dit komt juist door het wegvallen van het oude geloof in een transcendente God. Dit geloof legde de menselijke heersers aan banden. Als God bestaat, staat er immers altijd nog iemand boven de heerser. De wet van God staat boven de wet van de mens. De Verlichting heeft het geloof in een transcendente God vernietigd. Niet langer staat de wet van God boven de wet van de mens. In de totalitaire, moordzuchtige regimes die uit de Verlichting zijn voortgekomen, valt God samen met de wereldlijke heerser.

Cliteur: In de jaren dertig van de twintigste eeuw vormden seculiere ideologieën een groot gevaar, maar die situatie is drastisch veranderd. We hebben niet meer te maken met communisme, nationaal-socialisme en fascisme, maar met religieuze ideologieën. Het gevaar gaat ook niet zozeer uit van heersers van staten (zelfs niet van dictatoriale staten) die geen God meer boven zich weten, maar van religieus bevlogen groepen en individuen, zoals duidelijk is gebleken uit de aanslagen in New York en in Londen, en uit de moord op Theo van Gogh. De transcendente God houdt het geweld niet meer binnen de perken, zoals Voltaire dacht, en op grond waarvan hij God wilde ‘uitvinden’, maar hij verleent een bovennatuurlijke sanctionering aan de apocalyptische fantasieën van een Ahmadinejad of van informele terroristische netwerken.

Kinneging: Nazisme, fascisme, communisme en islamisme verschillen niet zo sterk van elkaar. Het zijn politieke religies die zich ten doel stellen om de hemel op aarde te realiseren, en dat is iets wat voortvloeit uit de Verlichting. Nadat de Verlichting de transcendente God om zeep had geholpen, kwam de Romantiek namelijk de hemel op aarde beloven. Om de hemel op aarde te realiseren, zijn alle middelen toegestaan. Maar het werkelijke probleem is niet dat er mensen zijn die dergelijke moorddadige ideologieën aanhangen. Het grote probleem is onze reactie hierop. Omdat we dankzij de Verlichting nergens meer in geloven, behalve in ons eigen kleine leventje, zijn we niet meer bereid om ergens voor te vechten, laat staan te sterven. Het relativisme dat de Verlichting heeft voortgebracht, maakt onze verdediging onmogelijk. Want als we niet kunnen bepalen wat goed is, dan is er niets waardevols om voor te strijden.

Cliteur: Over één ding zijn we het eens: dat het relativisme een groot probleem is in onze tijd. Het multiculturalisme komt eruit voort: de gedachte dat alle culturen evenveel waard zijn. Die gedachte verwerp ik, net als jij trouwens. Maar de enige manier om dat relativisme te boven te komen, is autonomie van de moraal en moreel universalisme. De religieuze moralen kunnen die functie eenvoudigweg niet meer vervullen.

Opinio

100 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Hi all, cool!
Take a look at my site [url=http://pw-cialis.blogspot.com]cialis[/url] generic.
cialis buy.
Thanks all

5:21 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, i found a lot of new information here!
Visit me [url=http://tk-lipitor.blogspot.com]lipitor[/url] generic.
lipitor best.
Bye

3:05 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wazzzzup, super site!
Look at my page [url=http://bb-viagra.blogspot.com]viagra[/url] buy.
viagra generic.
Thanks all

9:55 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, nice site!
Take a look at my site [url=http://bb-soma.blogspot.com]soma[/url] best.
soma buy.
Regards

2:11 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, super site!
Look at this [url=http://prednisone-onlie.blogspot.com]prednisone[/url] generic.
prednisone buy.
Thanks all

6:03 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, you are best!
Look at my page [url=http://prilosec-ol.blogspot.com]prilosec[/url] buy.
prilosecl best.
Regards

9:31 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, cool!
My site - [url=http://prilosec-ol.blogspot.com]prilosec[/url] generic.
prilosecl generic.
Best wishes

11:18 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, super site!
Look at my page [url=http://tylenol-ol.blogspot.com]tylenol[/url] best.
tylenol buy.
Thanks

3:00 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, cool desing!
Go here [url=http://cipro-ol.blogspot.com]cipro[/url] best.
cipro buy.
Thanks

4:34 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wazzzzup, super site!
Look at this [url=http://prevacid-ol.blogspot.com]prevacid[/url] best.
prevacid generic.
Regards

11:42 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, interesting!
Go here [url=http://buy-cialis-ins.blogspot.com]buy cialis[/url] buy.
buy cialis online.
Best wishes

3:22 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, interesting!
Go here [url=http://buy-soma-ins.blogspot.com]buy soma[/url] cheap.
buy soma generic.
Bye

2:55 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, i found a lot of new information here!
Take a look at my site [url=http://effexor-xr-iff.blogspot.com]effexor xr[/url] cheap.
effexor xr buy.
G'night

7:03 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, you are best!
Visit me [url=http://generic-viagra-iff.blogspot.com]generic viagra[/url] best.
generic-viagra cheap.
Best wishes

12:01 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, interesting!
Take a look at my site [url=http://cheap-viagra-ins.blogspot.com]cheap viagra[/url] buy.
cheap viagra buy.
G'night

3:33 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, super site!
Go here [url=http://buy-levitra-ins.blogspot.com]buy levitra[/url] cheap.
buy levitra generic.
Regards

11:42 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo, super site!
Take a look at my site [url=http://order-cialis-inf.blogspot.com]order cialis[/url] cheap.
order cialis best.
Best Regards

12:13 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, you are best!
Look at my page [url=http://pw-cialis.blogspot.com]cialis[/url] online.
cialis buy.
G'night

8:49 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, thanks author!
My site - [url=http://bb-viagra.blogspot.com]viagra[/url] buy.
viagra buy.
Thanks

2:05 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, interesting!
Look at this [url=http://levitra-ol.blogspot.com]levitra[/url] generic.
levitra best.
Thanks

6:25 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, cool!
Look at my page [url=http://bb-testosterone.blogspot.com]testosterone[/url] best.
testosterone online.
Thanks

11:46 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, interesting!
Look at this [url=http://pw-prozac.blogspot.com]prozac[/url] online.
prozac best.
G'night

3:19 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, cool desing!
My site - [url=http://celebrex-ol.blogspot.com]celebrex[/url] online.
celebrex cheap.
Thanks all

6:53 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, super site!
Go here [url=http://celebrex-ol.blogspot.com]celebrex[/url] best.
celebrex online.
Thanks

7:22 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, you are best!
Go here [url=http://bb-soma.blogspot.com]soma[/url] buy.
soma buy.
Bye

10:52 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, cool desing!
Look at this [url=http://pw-cialis.blogspot.com]cialis[/url] buy.
cialis buy.
Thanks

2:58 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo, interesting!
Go here [url=http://prilosec-ol.blogspot.com]prilosec[/url] best.
prilosec best.
Thanks

3:12 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, cool!
Look at this [url=http://bb-viagra.blogspot.com]viagra[/url] online.
viagra buy.
Bye

7:08 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo, super site!
Visit me [url=http://tylenol-ol.blogspot.com]tylenol[/url] cheap.
tylenol generic.
Best wishes

7:18 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, i found a lot of new information here!
My site - [url=http://effexor-ol.blogspot.com]effexor[/url] buy.
effexor online.
G'night

10:57 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo, interesting!
Look at this [url=http://levaquin-ol.blogspot.com]levaquin[/url] buy.
levaquin buy.
Regards

11:06 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, cool desing!
Look at this [url=http://plavix-ol.blogspot.com]plavix[/url] best.
plavix generic.
G'night

2:00 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hallo all, thanks author!
Take a look at my site [url=http://bb-viagra.blogspot.com]viagra[/url] buy.
viagra cheapbest.
Bye

2:43 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, interesting!
My site - [url=http://tk-lipitor.blogspot.com]lipitor[/url] generic.
lipitor buy.
Thanks

5:56 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, cool!
My site - [url=http://pw-zoloft.blogspot.com]zoloft[/url] best.
zoloft buy.
Thanks

6:11 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, you are best!
Go here [url=http://bb-testosterone.blogspot.com]testosterone[/url] online.
testosterone buy.
Thanks all

9:33 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, interesting!
Take a look at my site [url=http://tk-zocor.blogspot.com]zocor[/url] best.
zocor buy.
Thanks all

10:37 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wazzzzup, thanks author!
My site - [url=http://levitra-ol.blogspot.com]levitra[/url] buy.
levitra-ol best.
Bye

12:51 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, you are best!
Go here [url=http://bb-viagra.blogspot.com]viagra[/url] cheap.
viagra buy.
Thanks all

1:59 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hallo all, nice site!
Take a look at my site [url=http://effexor-xr-iff.blogspot.com]effexor xr[/url] generic.
effexor xr online.
Thanks all

4:03 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo, interesting!
Take a look at my site [url=http://fosamax-ol.blogspot.com]fosamax[/url] online.
fosamax cheap.
Best wishes

6:18 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, nice site!
Go here [url=http://zyrtec-ol.blogspot.com]zyrtec[/url] online.
zyrtec best.
Bye

9:08 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, super site!
My site - [url=http://pw-prozac.blogspot.com]prozac[/url] online.
prozac best.
Thanks all

10:39 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, cool!
Visit me [url=http://pw-zoloft.blogspot.com]zoloft[/url] generic.
zoloft generic.
Thanks

12:22 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, cool desing!
My site - [url=http:/bb-soma.blogspot.com]soma[/url] buy.
soma online.
Bye

4:01 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, interesting!
Look at this [url=http://celebrex-ol.blogspot.com]celebrex[/url] buy.
celebrex generic.
Thanks all

5:16 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, cool desing!
My site - [url=http://best-nexium.blogspot.com]nexium[/url] buy.
nexium online.
G'night

7:37 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, cool!
Look at this [url=http://effexor-ol.blogspot.com]effexor[/url] generic.
effexor online.
Regards

10:13 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi, cool!
Visit me [url=http://pw-cialis.blogspot.com]cialis[/url] online.
cialis generic.
Bye

11:29 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, you are best!
Take a look at my site [url=http://levitra-ol.blogspot.com]levitra[/url] generic.
levitra-ol generic.
G'night

2:51 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, i found a lot of new information here!
Look at my page [url=http://viagra-online-ins.blogspot.com]viagra online[/url] generic.
viagra online cheap.
Regards

2:54 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wazzzzup, super site!
Look at my page [url=http://paxil-ol.blogspot.com]paxil[/url] online.
paxil online.
Thanks

6:19 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wazzzzup, nice site!
Take a look at my site [url=http://bb-viagra.blogspot.com]viagra[/url] online.
viagra generic.
Thanks

7:25 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, nice site!
Look at this [url=http:/bb-soma.blogspot.com]soma[/url] online.
soma online.
Bye

10:19 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wazzzzup, interesting!
Look at this [url=http://buy-viagra-ins.blogspot.com]buy viagra[/url] buy.
buy viagra generic.
Thanks

2:13 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, i found a lot of new information here!
Look at my page [url=http://buy-cialis-ins.blogspot.com]buy cialis[/url] online.
buy cialis generic.
Thanks all

2:30 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, cool!
http://viagra-online-it.blogspot.com
[url=http://viagra-online-it.blogspot.com]viagra[/url]
viagra
Best wishes

6:00 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, you are best!
http://viagra-online-it.blogspot.com
[url=http://viagra-online-it.blogspot.com]viagra[/url]
viagra
Best Regards

3:59 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hallo all, super site!
Look at this [url=http://pw-cialis.blogspot.com]cialis[/url] best.
cialis buy.
G'night

9:02 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all, cool desing!
My site - [url=http://bb-viagra.blogspot.com]viagra[/url] buy.
viagra generic.
Thanks all

2:29 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello, nice site!
http://viagra-online-de.blogspot.com
[url=http://viagra-online-de.blogspot.com]viagra[/url]
viagra
Best Regards

11:18 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

equity credit line
credit equity home information line
credit equity home line loan low mortgage rate
credit equity home home line loan low mortgage rate
credit does equity home line work
credit equity home illinois line
credit equity florida home line
100 credit equity home line
bad credit equity home line loan low mortgage rate
bank credit equity home line ohio savings
credit equity home line michigan
credit equity home line tax
125 credit equity home line
credit equity home interest line rate
credit equity home line refinance
citibank credit equity home line
bad credit equity line
credit equity home line question
credit equity line loan
credit equity fargo home line well
best credit equity home line
credit equity home line texas
california credit equity home line
bankruptcy credit equity home line
credit equity home line virginia
credit equity equity home home line loan vs
credit equity home line mutual washington
bad credit credit equity home line
conventional credit equity home line loan other vs
calculator credit equity line
credit equity fixed home line rate
credit equity home line loan versus
best credit equity home line rate
credit equity home line mobile
credit equity home line loan vs
calculator credit equity home line
credit equity line rate
credit equity home line loan
credit equity home line rate
credit equity line
credit equity home line
equity credit lines
Equity Line of Credit

11:08 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo, you are best!
http://viagra-online-de.blogspot.com
[url=http://viagra-online-de.blogspot.com]viagra[/url]
viagra
G'night

6:42 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

MESSAGE

2:20 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

equity credit line
credit equity home information line
credit equity home line loan low mortgage rate
credit equity home home line loan low mortgage rate
credit does equity home line work
credit equity home illinois line
credit equity florida home line
100 credit equity home line
bad credit equity home line loan low mortgage rate
bank credit equity home line ohio savings
credit equity home line michigan
credit equity home line tax
125 credit equity home line
credit equity home interest line rate
credit equity home line refinance
citibank credit equity home line
bad credit equity line
credit equity home line question
credit equity line loan
credit equity fargo home line well
best credit equity home line
credit equity home line texas
california credit equity home line
bankruptcy credit equity home line
credit equity home line virginia
credit equity equity home home line loan vs
credit equity home line mutual washington
bad credit credit equity home line
conventional credit equity home line loan other vs
calculator credit equity line
credit equity fixed home line rate
credit equity home line loan versus
best credit equity home line rate
credit equity home line mobile
credit equity home line loan vs
calculator credit equity home line
credit equity line rate
credit equity home line loan
credit equity home line rate
credit equity line
credit equity home line
equity credit lines
Equity Line of Credit

2:20 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all, super site!
http://viagra-online-de.blogspot.com
[url=http://viagra-online-de.blogspot.com]viagra[/url]
viagra
Best wishes

9:38 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

MESSAGE

3:16 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello
cialis vs viagra
cialis levitra viagra vs vs
cialis drug viagra vs
cialis levitra viagra vs
cialis strong viagra vs
cialis levitra search viagra vs
cialis search viagra vs
cialis effects side viagra vs
cialis levitra search viagra vs vs
viagra vs cialis
Bye

3:16 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo, i found a lot of new information here!
http://viagra-online-it.blogspot.com
[url=http://viagra-online-it.blogspot.com]viagra[/url]
viagra
Best wishes

6:05 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

lolita chin
lolitas 13
lolitas kid
free anal sex
lolita picture
lolita suck
lolita cp terra loltobbs ftp lol
lolita vip lolitas virgins bbs
lolita lolly fuck movie children
lolita chin
lolitas 13
lolitas kid
free anal sex
lolita picture
lolita suck
lolita cp terra loltobbs ftp lol
lolita vip lolitas virgins bbs
lolita lolly fuck movie children

10:40 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

NSU - 4efer, 5210 - rulez

1:07 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Stop HARD WORKING)))
Only for man useful links )))

FOR FORCE [url=http://viagra.rxworlddata.info]buy viagra[/url] FOR REST [url=http://casino.rxworlddata.info]casino[/url]
and for your girlfriend )))) [url=http://rxpatientinfo.info/index5.html]flower meaning[/url]


i think its will be usefull ))))))

I found a lot of interesting information for me ))) here )))) and i start prepare to 8 march )))))

9:15 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

united airlines

1:38 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

I start to women day prepear

I start to women day prepare……
I buy flower, viagra and xanax .....))))
But I have problem. I haven't women….
Help me please.

9:48 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello!
order cialis
http://order-cialis.abcd-blogs.com
[url=http://order-cialis.abcd-blogs.com]order cialis[/url]
order viagra
http://order-viagra.abcd-blogs.com
[url=http://order-viagra.abcd-blogs.com]order viagra[/url]
cialis online
http://cialis-online.abcd-blogs.com
[url=http://cialis-online.abcd-blogs.com]cialis online[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Thanks all.

7:10 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello all!
buy viagra
http://buy-viagra.abcd-blogs.com
[url=http://buy-viagra.abcd-blogs.com]buy viagra[/url]
buy cialis
http://buy-cialis.abcd-blogs.com
[url=http://buy-cialis.abcd-blogs.com]buy cialis[/url]
viagra online
http://viagra-online.abcd-blogs.com
[url=http://viagra-online.abcd-blogs.com]viagra online[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Regards.

1:55 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Wazzzzup!
zocor
http://zocor.abcd-blogs.com
[url=http://zocor.abcd-blogs.com]zocor[/url]
zyloprim
http://zyloprim.abcd-blogs.com
[url=http://zyloprim.abcd-blogs.com]zyloprim[/url]
zyrtec
http://zyrtec.abcd-blogs.com
[url=http://zyrtec.abcd-blogs.com]zyrtec[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Thanks.

12:24 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Halo!
trimox
http://trimox.abcd-blogs.com
[url=http://trimox.abcd-blogs.com]trimox[/url]
tylenol
http://tylenol.abcd-blogs.com
[url=http://tylenol.abcd-blogs.com]tylenol[/url]
zithromax
http://zithromax.abcd-blogs.com
[url=http://zithromax.abcd-blogs.com]zithromax[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Bye.

6:19 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Super site!
testosterone
http://testosterone.abcd-blogs.com
[url=http://testosterone.abcd-blogs.com]testosterone[/url]
singulair
http://singulair.abcd-blogs.com
[url=http://singulair.abcd-blogs.com]singulair[/url]
prilosec
http://prilosec.abcd-blogs.com
[url=http://prilosec.abcd-blogs.com]prilosec[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Best wishes.

12:06 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Cool desing!
prednisone
http://prednisone.abcd-blogs.com
[url=http://prednisone.abcd-blogs.com]prednisnone[/url]
premarin
http://premarin.abcd-blogs.com
[url=http://premarin.abcd-blogs.com]premarin[/url]
prevacid
http://prevacid.abcd-blogs.com
[url=http://prevacid.abcd-blogs.com]prevacid[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Thanks all.

2:29 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Thanks author!
plavix
http://plavix.abcd-blogs.com
[url=http://plavix.abcd-blogs.com]plavix[/url]
norvasc
http://norvasc.abcd-blogs.com
[url=http://norvasc.abcd-blogs.com]norvasc[/url]
nexium
http://nexium.abcd-blogs.com
[url=http://nexium.abcd-blogs.com]nexium[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Best Regards.

8:33 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Super site!
levaquin
http://levaquin.abcd-blogs.com
[url=http://levaquin.abcd-blogs.com]levaquin[/url]
lipitor
http://lipitor.abcd-blogs.com
[url=http://lipitor.abcd-blogs.com]lipitor[/url]
naprosyn
http://naprosyn.abcd-blogs.com
[url=http://naprosyn.abcd-blogs.com]naprosyn[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Thanks all.

2:54 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hello!
effexor
http://effexor.abcd-blogs.com
[url=http://effexor.abcd-blogs.com]effexor[/url]
fosamax
http://fosamax.abcd-blogs.com
[url=http://fosamax.abcd-blogs.com]fosamax[/url]
glucophage
http://glucophage.abcd-blogs.com
[url=http://glucophage.abcd-blogs.com]glucophage[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Regards.

12:54 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Cool!
cipro
http://cipro.abcd-blogs.com
[url=http://cipro.abcd-blogs.com]cipro[/url]
cozaar
http://cozaar.abcd-blogs.com
[url=http://cozaar.abcd-blogs.com]cozaar[/url]
danazol
http://danazol.abcd-blogs.com
[url=http://danazol.abcd-blogs.com]danazol[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Best Regards.

9:11 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

You are best!
phentermine
http://phentermine.abcd-blogs.com
[url=http://phentermine.abcd-blogs.com]phentermine[/url]
aristocort
http://aristocort.abcd-blogs.com
[url=http://aristocort.abcd-blogs.com]aristocort[/url]
augmentinl
http://augmentin.abcd-blogs.com
[url=http://augmentin.abcd-blogs.com]augmentin[/url]
viagra
http://viagra.abcd-blogs.com
[url=http://viagra.abcd-blogs.com]viagra[/url]
Regards.

7:34 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all!
viagra
http://viagra-it.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-it.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-da.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-da.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-se.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-se.yellow-blogs.com]viagra[/url]
cialis
http://cialis-it.yellow-blogs.com
[url=http://cialis-it.yellow-blogs.com]cialis[/url]
G'night.

4:18 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Super site!
viagra
http://viagra-de.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-de.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-da.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-da.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-se.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-se.yellow-blogs.com]viagra[/url]
cialis
http://cialis-it.yellow-blogs.com
[url=http://cialis-it.yellow-blogs.com]cialis[/url]
Thanks all.

10:17 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Hi all!
viagra
http://viagra-de.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-de.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-it.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-it.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-se.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-se.yellow-blogs.com]viagra[/url]
cialis
http://cialis-it.yellow-blogs.com
[url=http://cialis-it.yellow-blogs.com]cialis[/url]
Thanks all.

4:01 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Super site!
viagra
http://viagra-de.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-de.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-it.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-it.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-da.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-da.yellow-blogs.com]viagra[/url]
cialis
http://cialis-it.yellow-blogs.com
[url=http://cialis-it.yellow-blogs.com]cialis[/url]
Thanks.

11:40 p.m.  
Anonymous Anoniem said...

Cool desing!
viagra
http://viagra-de.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-de.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-it.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-it.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-da.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-da.yellow-blogs.com]viagra[/url]
viagra
http://viagra-se.yellow-blogs.com
[url=http://viagra-se.yellow-blogs.com]viagra[/url]
G'night.

5:33 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Every man wants to last for the long time during the sexual encounter to satisfy his partner and give her the ultimate orgasm. The good news is that, nowadays there are a number of ways apart from the impotence drugs (in case you want to know more on this you can check out this link buy levitra). But, as we all know men reach the orgasm in about 2 to 3 minutes and women require at least 14 to 16 minutes reaching the orgasm. http://www.levitrabliss.com/

10:14 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

A brief comparison of Viagra, Cialis and Levitra efficacy makes it apparent that Eli Lilly’s medicine cialis is the best drug to treat male erectile dysfunction. Cialis is available in smaller doses and lasts for a much longer period than Viagra and Levitra i.e. 36 hours. However there are various other advantages that are yielded by the anti-impotency medicine Cialis and for more information on Cialis, visit the website http://www.buy-cialis-online-now.com

11:52 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Through out the years viagra has evolved as the formidable foe of male impotency. Some may be very scared and even go into depression after being diagnosed with impotency but viagra users never, not even in error lose heart as their faith in the drug is unshakeable. Administer viagra soon to your system and get rid of impotency which is hanging over your head like a sword. There are suitable websites on the internet like viagracare.com .

8:07 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Viagra has helped millions of men with this condition around the world. You have the option to Buy Prescription of viagra or any kind of this pills. Whatever route you chose, it's time that you do something about it and start to buy viagra online now. I got help online and it worked for me.

8:08 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Propecia is a medication used for the treatment of prostate cancer and pattern baldness in men. It is the main ingredient in two drugs – Proscar for prostate cancer and Propecia for pattern baldness.

7:48 a.m.  
Blogger reggiewhite said...

Generic Cialis is in a class of medications known as PDE-5 inhibitors, which are used to treat cases of male impotence.

5:37 p.m.  
Blogger johnnysmith said...

Generic Cialis is consumed orally and has quickly become one of the most prescribed medications. Generic Levitra has been clinically proven to improve erectile function, even in men who had other health factors, like high cholesterol, high blood pressure, or diabetes

8:47 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Generic Viagra is used in the treatment of Erectile Dysfunction (impotence), but it is not a cure. Impotence can be caused by a number of factors, either physical or psychological. Viagra can help maintain an erection but it will not stimulate arousal.

10:05 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

generic viagra
generic viagra
online pharmacy
buy viagra
buy viagra online
generic viagra
generic cialis
generic viagra
buy cialis

10:42 a.m.  
Anonymous Anoniem said...

Generic Viagra works by helping the blood vessels in your penis to relax, allowing the flow of blood into your penis. The result of this is improved erectile function. Generic Propecia is a medication used for the treatment of prostate cancer and pattern baldness in men. It is the main ingredient in two drugs – Proscar for prostate cancer and Propecia for pattern baldness. Viagra has been clinically shown to improve erectile function even in men who had diabetes or prostate surgery. The pill contains this component that helps increase blood flow to the penis and may help men with ED get and keep an erection satisfactory for sexual activity.

8:41 a.m.  

Een reactie posten

<< Home